ΕΣΠΑ

Ν. 3840 (ΦΕΚ 53Α/31.3.2010)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"  (Αρχείο pdf )

 

 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ
Τρίτη, 09 Μάρτιος 2010 08:05

ΣΧέδιο Νόμου "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται ο νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Αρχείο pdf )